Poradnia Andrologii i Endokrynologii Płodności - logo
Poradnia Andrologii i Endokrynologii Płodności

Poradnia Andrologii i Endokrynologii Płodności

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Kliniczny
92-213 Łódź ul. Pomorska 251, budynek A-1, 9. piętro

tel: 42 201-41-42
e-mail: andrologia@csk.umed.lodz.pl

Rejestracja

Sekretarka med. Anna Gościmska
Tel: 42 201-41-42 
E-mail: andrologia@csk.umed.lodz.pl

Konsultacje lekarskie: 

Prof. dr hab. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer
poniedziałek godz. 14.00-17.00, czwartek 12.00-14.00

Możliwa jest konsultacja telefoniczna tzw. teleporada po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Badanie nasienia

Mgr anal. med. Daria Adamczewska

Badanie nasienia jest możliwe po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Komunikaty:

Od 2 lipca 2018 r. Poradnia mieści się w: 
Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Pomorskiej 251, wejście B od ul. Czechosłowackiej w budynku A-1, windy 13-16, na 9. piętrze, na terenie Poradni Genetyki Klinicznej

Regulamin wewnętrzny
Poradni Andrologii i Endokrynologii Płodności

 1. W Poradni przestrzegane są prawa pacjenta zgodnie z Kartą Praw i Obowiązków Pacjenta oraz „Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta” (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.). Dokumenty umieszczone są na stronie internetowej Centralnego Szpitala Klinicznego w zakładce Pacjent.
 2. W Poradni przyjmowani są pacjenci z następującymi zaburzeniami:
  • niepłodność męska
  • zaburzenia czynności gonad
  • zaburzenia seksualne u mężczyzn
  • ginekomastia
  • zaburzenia rozwoju płciowego
  • zaburzenia dojrzewania płciowego
 3. Rejestracja Poradni mieści się na terenie Poradni Genetyki Klinicznej (Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi, ul. Pomorska 251, 9. piętro).
 4. Rejestracja Poradni czynna jest:
  • poniedziałek w godz. 11.00-17.00 
  • wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 8.00-14.30
 5. Bezpłatne świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie skierowania od lekarza POZ lub od lekarzy innych poradni specjalistycznych (Skierowanie do Poradni Andrologicznej lub do Poradni Endokrynologicznej).
 6. Skierowanie do Poradni musi być dostarczone do rejestracji wraz z dowodem osobistym.
 7. Pacjenci spoza Łodzi mogą przysłać zeskanowane skierowanie e-mailem lub jego kserokopię listem poleconym. Konieczny jest kontakt telefoniczny, aby upewnić się, czy skierowanie dotarło do Poradni. Przed wizytą pacjent musi pojawić się osobiście w rejestracji Poradni z oryginałem skierowania i dowodem osobistym w celu dokonania wszystkich formalności.
 8. Ubezpieczenie pacjenta zostanie zweryfikowane poprzez system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (EWUŚ).  
 9. Jeśli system EWUŚ nie potwierdzi ubezpieczenia, pacjent zostanie przyjęty w Poradni po wypełnieniu oświadczenia, że opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne. Następnie pacjent jest zobowiązany do wyjaśnienia wątpliwości co do ubezpieczenia w siedzibie NFZ.
 10. Pacjenci nieubezpieczeni wnoszą opłatę za wykonane usługi i badania zgodnie z cennikiem Szpitala.
 11. Po wprowadzeniu danych pacjenta do komputerowego systemu rejestracyjnego wyznaczany jest termin wizyty u lekarza.
 12. Pacjenci przyjmowani są przez lekarza zgodnie z kolejnością przyjęć ustaloną przy zapisie do Poradni.
 13. W przypadku niezgłoszenia się pacjenta na wizytę w ustalonym terminie, termin ten wyznacza się na jego wniosek ponownie, traktując go jako nowe zgłoszenie.
 14. Poza kolejnością przyjmowani są pacjenci:
  • ze schorzeniami wymagającymi natychmiastowej interwencji
  • niepełnosprawni
  • kobiety w ciąży
  • dzieci do lat 5
  • pracownicy służby zdrowia
 15. Pacjenci płatni nie są przyjmowani poza kolejnością.
 16. Lekarz przyjmuje pacjentów wcześniej umówionych tylko w ustalonych przez rejestrację godzinach przyjęć.
 17. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi zgodnie z „Zasadami udostępniania dokumentacji medycznej”, „Ustawą z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) oraz „Ustawą z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r, poz.159, z późn. zm.).
 18. Pytania dotyczące pracy Poradni można zadawać telefonicznie nr 42 201-41-42 lub e-mailowo na adres: andrologia@csk.umed.lodz.pl

Łódź, dn. 05.11.2018 r.